Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Szexuálisan molesztálta tanítványait egy gyulai karateedző – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te,  gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 68 éves gyu­lai férfi ellen, aki kis­ko­rú tanít­vá­nya­it molesztálta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi az 1980-as évek végé­től kara­te­edző­ként tevé­keny­ke­dett Gyu­lán, az edzé­se­ket 2010 szep­tem­be­ré­től a saját lakó­há­zá­ban kiala­kí­tott edző­te­rem­ben tar­tot­ta. A ter­helt 1990-től letar­tóz­ta­tá­sá­ig több gyer­mek­ko­rú és fia­tal­ko­rú fiú tanít­vá­nyá­val faj­ta­lan­ko­dott, illet­ve közö­sült, továb­bá az edzé­sek alkal­má­val mez­te­le­nül fotóz­ta, vide­óz­ta őket sze­mé­rem­sér­tő módon, nemi vágyá­nak fel­kel­té­se és kielé­gí­té­se cél­já­ból. A sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket, illet­ve a fel­vé­te­lek készí­té­sét a ter­helt kez­de­mé­nyez­te sze­xu­á­lis indít­ta­tás­ból edzői tekin­té­lyé­nek, a tanít­vány és az edző közöt­ti bizal­mi és füg­gel­mi viszony fel­hasz­ná­lá­sá­val, a tanít­vá­nyok fej­lő­dé­sé­re és annak nyo­mon köve­té­sé­re hivat­koz­va, egyes sér­tet­te­ket érzel­mi­leg is mani­pu­lál­va, ese­ten­ként sze­szes ital­tól befo­lyá­solt álla­pot­ba is hozva őket.

A főügyész­ség a ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban első­sor­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn. Ezen felül a főügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a fér­fit vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna. A főügyész­ség indít­vá­nya arra is kiter­jed, hogy a bíró­ság a külön­le­ges bánás­mó­dot igény­lő sér­tet­tek kímé­le­te okán és védel­mük érde­ké­ben a tár­gya­lás­ról a nyil­vá­nos­sá­got zárja ki.

Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.