Főoldal » Archív » Vádemelésre került sor a szennyvíztárolóba fulladt kisgyermek ügyében

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy vész­tői házas­pár – egy 52 éves férfi és egy 47 éves nő – ellen, akik­nek mulasz­tá­sa egy más­fél éves kis­gyer­mek halá­lát okozta.

A vád­lott házas­pár egy ker­tes csa­lá­di ház­ban élnek hosszú évek óta Vész­tőn, a por­tát a szom­szé­dos ingat­lan­tól hiá­nyos kerí­tés választ­ja el, az átjá­rás aka­dály­men­te­sen biz­to­sí­tott. A telek hátsó részén, a szom­szé­dos ingat­lan hatá­rá­hoz közel egy közel 3 méter átmé­rő­jű emész­tő­gö­dör talál­ha­tó, amely a bal­eset idő­pont­já­ban több köb­mé­ter szenny­vi­zet és talaj­vi­zet tar­tal­ma­zott, és amely­nek tete­je évek­kel koráb­ban besza­kadt, annak pót­lá­sá­ról a vád­lot­tak nem gondoskodtak.

2017 már­ci­u­sá­ban köl­tö­zött a vád­lot­tak szom­széd­já­ba egy csa­lád, több kis­ko­rú gyer­mek­kel. 2017. júni­us 19-én 20 óra körül a rövid ideig fel­ügye­let nél­kül hagyott, más­fél éves kis­fiú átment a szom­széd­ban lakó vád­lot­tak udva­rá­ra, és bele­esett a fedet­len emész­tő­gö­dör­be. A roko­nok és a men­tő­szol­gá­lat hely­szín­re érke­ző tag­jai a kis­gyer­mek éle­tét már nem tud­ták meg­men­te­ni, halá­lát víz­be­ful­la­dás okoz­ta. A tra­gi­kus kime­ne­te­lű bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha a vád­lot­tak gon­dos­kod­tak volna a szenny­víz­tá­ro­ló biz­ton­sá­gos lefedéséről.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a házas­párt halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az eljá­rás a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.