Főoldal » Hírek » Vádlott lett a költségvetést károsító polgármester - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a pol­gár­mes­tert, aki a szer­ző­dés­ben fog­lalt célok­tól elté­rő­en fog­lal­koz­ta­tott egy alkal­ma­zot­tat egy Eger­hez köze­li tele­pü­lé­sen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy heve­si kis­te­le­pü­lés pol­gár­mes­te­re­ként a köz­ség önkor­mány­za­tá­nak kép­vi­se­le­té­ben két, a tele­pü­lést érin­tő külön-külön pro­jekt támo­ga­tá­sá­ra szer­ző­dé­se­ket kötött a Heves Megyei Kor­mány­hi­va­tal helyi­leg ille­té­kes Járá­si Hiva­ta­lá­val.

A szer­ző­dé­sek sze­rint a vád­lott által kép­vi­selt önkor­mány­zat köz­fog­lal­koz­ta­tá­si jog­vi­szony kere­té­ben össze­sen 35 fő állás­ke­re­sőt fog­lal­koz­tat­ha­tott, mely sze­mé­lyek köz­fog­lal­koz­ta­tá­si béré­hez és az azt ter­he­lő szo­ci­á­lis hoz­zá­já­ru­lá­si adó­hoz össze­sen több, mint 35 mil­lió Ft támo­ga­tást nyúj­tott a ható­ság.

A kérel­mek­hez becsa­tolt mun­ka­ter­vek mind­két szer­ző­dés ese­tén rész­le­te­sen meg­je­löl­ték azo­kat az ellá­tan­dó fel­ada­to­kat, ame­lyek támo­ga­tá­sá­ra a vád­lott a költ­ség­ve­té­si támo­ga­tást igé­nyel­te, a szer­ző­dé­sek továb­bá tar­tal­maz­ták azt is, hogy a támo­ga­tás nyúj­tá­sá­ra a kére­lem­ben meg­fo­gal­ma­zott célok és fel­ada­tok meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben kerül sor.

Ezek után a vád­lott mind­két pro­jekt­re külön-külön köz­fog­lal­koz­ta­tá­si szer­ző­dést kötött egy sze­méllyel segéd­mun­kás mun­ka­kör­ben tör­té­nő fog­lal­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben. A pol­gár­mes­ter azon­ban a fér­fit nem a szer­ző­dé­sek­ben meg­je­lölt pro­jek­tek kere­té­ben, hanem tény­le­ge­sen más­hol, a helyi múze­um lét­re­ho­zá­sá­nál és kiál­lí­tá­si anya­gá­nak bőví­té­sé­nél alkal­maz­ta, mely tevé­keny­ség a mun­ka­ter­vek­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­tok­hoz nem kap­cso­ló­dott.

Az önkor­mány­zat a férfi köz­fog­lal­koz­ta­tá­sa kap­csán a Heves Megyei Kor­mány­hi­va­tal által nyúj­tott támo­ga­tás­ból össze­sen 1.539.100 Ft támo­ga­tást kapott, amely pénz­esz­kö­zö­ket az önkor­mány­zat a meg­kö­tött szer­ző­dés­ben írtak meg­sze­gé­sé­vel a jóvá­ha­gyott támo­ga­tá­si célok­tól elté­rő­en hasz­nált fel. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel így ezen összeg­gel egye­ző vagyo­ni hát­rányt idé­zett elő a költ­ség­ve­tés­ben.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a pol­gár­mes­ter­rel szem­ben, továb­bá arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­jen el az önkor­mány­zat­tal szem­ben a kapott 1.539.100 Ft támo­ga­tás ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást.