Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádlottak padjára kerül az erőszakos testvérpár – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, illet­ve súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fülöp­szál­lá­si test­vér­pár­ral szem­ben, akik egy par­ko­lá­si vitá­ból kiala­kult konf­lik­tus során törött sörös­üveg­gel, illet­ve faléc­cel bán­tal­maz­ták a sértetteket.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű fülöp­szál­lá­si test­vér­pár 2022. már­ci­us 4. nap­ján a késő esti órák­ban itta­san, autó­val érke­zett a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen talál­ha­tó ven­dég­lá­tó­hely­re. Az autó­val a fia­ta­lab­bik test­vér a presszó előtt par­kolt le.

Nem sok­kal a vád­lot­tak meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en egy szin­tén autó­val érke­ző tár­sa­ság – köz­tük az ügy két sér­tett­je is – távoz­ni akart a szó­ra­ko­zó­hely­ről. Mivel a vád­lot­tak gép­ko­csi­ja túl közel állt az ő autó­juk­hoz, abba nem tud­nak beszáll­ni, ezért az egyik férfi meg­kér­te az elkö­ve­tő­ket, hogy áll­ja­nak arrébb. A fia­ta­labb test­vér ezen fel­ide­ge­sí­tet­te magát és indu­la­to­san meg­kér­dez­te a fér­fit, hogy „mi van, nem tudsz kiáll­ni?”, majd azzal fenye­ge­tő­zött, hogy fel­gyújt min­dent. Emi­att a férfi bement a presszó­ba és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Ezt köve­tő­en a vád­lott magá­hoz vett egy 120 cm hosszú léc­da­ra­bot és azzal olyan nagy erő­vel meg­ütöt­te az arcán a távo­zó tár­sa­ság mel­let­te álló tag­ját, hogy a kerí­tés­léc dara­bok­ra tört. Ezalatt a báty­ja vissza­ment a presszó­ba. Itt a másik sér­tett fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy távoz­za­nak. Emi­att a két férfi között szó­vál­tás, majd dula­ko­dás ala­kult ki. Ennek során a sér­tett meg­pró­bál­ta kilök­ni a presszó tera­szá­ról az elkö­ve­tőt, aki fel­ka­pott egy törött sörösüveg-darabot és a sér­tett nya­ká­nak irá­nyá­ba csapott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az idő­sebb férfi cse­lek­mé­nye a nyak felé mért csa­pás foly­tán élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is alkal­mas volt, annak elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csén múlott.

A főügyész­ség az idő­sebb test­vért élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg öccsét súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A test­vé­rek bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során eltört léc darab­jai és a törött sörös­üveg látható.