Főoldal » Hírek » Vádlottak padjára került a csecsemőgyilkos anya - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki meg­öl­te újszü­lött csecsemőjét.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó nő a csa­lád­ja elől is eltit­kolt ter­hes­sé­get köve­tő­en 2022 feb­ru­ár­já­ban egy érett fiú­nak adott éle­tet. Az elkö­ve­tő a gyer­me­ket a haj­na­li órák­ban egy folya­dék­kal teli vödör­ben hagy­ta, a szü­lés­ről pedig az ekkor még alvó élet­tár­sá­nak sem szá­molt be, tőle nem kért segítséget.

Miu­tán az élet­tár­sa fel­éb­redt, a tör­tén­te­ket ész­lel­ve azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket, azon­ban az újszü­lött cse­cse­mő ful­la­dás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez benyúj­tott vád­ira­tá­ban a főügyész­ség a nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.