Főoldal » Hírek » Válófélben lévő feleségét akarta megölni a férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi bosszú­ból meg akar­ta foj­ta­ni a feleségét.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi és a fele­sé­ge kap­cso­la­ta nem volt har­mo­ni­kus. A férj azt is két­ség­be vonta, hogy a 2020 októ­be­ré­ben szü­le­tett gyer­me­kük­nek ő az apja. A nőt már a váran­dós­sá­ga alatt meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli a „fattyút”, őt pedig meg­fojt­ja. A fele­ség a gyer­mek­kel 2021 szep­tem­be­ré­ben vég­leg elköl­tö­zött a férfitól.

A férj 2021 októ­be­ré­ben egyik isme­rő­sét azzal keres­te meg, hogy 3 mil­lió forin­tot ad neki, ha segít meg­öl­ni a feleségét.

A vád­lott 2021. novem­ber 9-én Szom­bat­he­lyen egy másik férfi tár­sa­sá­gá­ban meg­lát­ta a fele­sé­gét, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli. A sér­tett házá­hoz ment, elrej­tő­zött. Ami­kor a nő meg­ér­ke­zett és a bejá­ra­ti ajtót kinyi­tot­ta, mögé lépett, hátul­ról elkap­ta a nya­kát, majd a házba belök­te. A tele­fon­ját, a segély­hí­vás­ra alkal­mas órá­ját elvet­te tőle. A magá­val vitt ragasz­tó­sza­lag­gal a fejét, orr­nyí­lá­sát és szá­ját is érint­ve, több­ször kör­be­te­ker­te. Mivel a nő meg­pró­bált ellen­áll­ni, keze­it és lába­it is össze­kö­töt­te. Dula­ko­dá­suk során foj­to­gat­ta, fejé­re bevá­sár­ló­tás­kát húzott, arcá­ra pár­nát szo­rí­tott, miköz­ben azt ismé­tel­get­te, hogy „Dögölj már meg!”. A nő folya­ma­to­san véde­ke­zett, így sike­rült a ház­ból kijut­nia, s a szom­széd­tól segít­sé­get kér­nie. Mind­eköz­ben a házas­pár gyer­me­ke a sér­tett autó­já­ban aludt.

A vád­lott a hely­szín­ről elme­ne­kült, majd öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg.

A nő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A halá­los ered­mény a sike­res és kitar­tó véde­ke­zé­se miatt maradt el.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a fér­fit előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tör­vény értel­mé­ben, fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, míg a férfi és a védő­je a cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­se és eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mivel úgy ítél­te meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi sok­kal súlyo­sabb bün­te­tést érdemel.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.