Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Valótlan címre jelentette be vállalkozását a kaposvári férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség pol­gá­ri ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te és gaz­da­sá­gi adat­szol­gál­ta­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki valót­lan címre jelen­tet­te be a vállalkozását.

A vád sze­rint a vád­lott 2017 augusz­tu­sá­ban egy céget akart ala­pí­ta­ni, ezért fel­ke­re­sett egy kapos­vá­ri ügy­vé­det, aki előtt valót­la­nul úgy nyi­lat­ko­zott, hogy székhely-befogadó nyi­lat­ko­zat­tal ren­del­ke­zik egy olyan kapos­vá­ri lakás tulaj­do­no­sá­tól, mely­hez való­já­ban soha nem volt köze, és céget sem ott kíván­ta működtetni.

A cég­be­jegy­zé­si eljá­rás során a kft-t ezzel a valót­lan szék­hely adat­tal vette nyil­ván­tar­tás­ba a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék, így a vál­lal­ko­zás a szék­he­lyén nem volt fellelhető.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban bírál­ta el az ügyet, és a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, akit nyolc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egy évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.