Főoldal » Archív » Valótlanul állította egy budapesti nő, hogy szexuális erőszak áldozata lett - vádemelés

A 23 éves nő a vád sze­rint barát­já­tól esett teher­be, a mag­za­tot azon­ban nem akar­ták meg­tar­ta­ni, ezért tette a nő a valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést. A ter­hes­sé­gét ez alap­ján megszakították.

A vád­lott nő 2015 októ­be­ré­ben tudta meg egy nőgyó­gyá­sza­ti vizs­gá­la­ton, hogy 13 hetes ter­hes. Mivel a mag­za­tot a barát­já­val nem akar­ták meg­tar­ta­ni, pár nap­pal később olyan valót­lan tar­tal­mú beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, misze­rint sze­xu­á­lis erő­szak áldo­za­ta lett, és abból szár­ma­zik a terhessége.

A valót­lan tar­tal­mú rend­őr­sé­gi fel­je­len­tés és a vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján - mivel a ter­hes­ség bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye - egy buda­pes­ti kór­ház­ban a ter­hes­sé­gét megszakították.

Miu­tán a valót­lan tar­tal­mú beje­len­tés­re fény derült, ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség indí­tott eljá­rást, majd emelt vádat a nővel és barát­já­val szemben.

A vád­irat sze­rint a nőt – miu­tán kide­rült a ter­hes­sé­ge – a barát­ja vette rá arra, hogy tegyen valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést. Ennek lénye­ge az volt, hogy egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen egy isme­ret­len férfi meg­hív­ta őt egy alko­ho­los ital­ra, ami­től rosszul lett, majd azután nem emlék­szik, mi tör­tént, csak arra, hogy később egy kis utcá­ban tért magá­hoz, ahol ész­lel­te, hogy bűn­cse­lek­mény áldo­za­ta lett.

A valót­lan fel­je­len­tést köve­tő­en a nő még több­ször valót­lan tanú­val­lo­mást is tett, majd végül 2016 ápri­li­sá­ban, egy foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tá­sa alkal­má­val tárta fel a való­sá­got, misze­rint a barát­já­tól esett teher­be, és nem követ­tek el bűn­cse­lek­ményt a sérelmére.

Az ügy­ben mag­zat­el­haj­tás vét­sé­ge miatt a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség, míg ható­ság fél­re­ve­ze­té­se miatt a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot a nővel, illet­ve - utób­bi bűn­cse­lek­mény miatt - annak barát­já­val szem­ben is.