Főoldal » Archív » Valótlanul igazolt alibit egy bűnügyben az orvos terheltnek – eredményes vádemelés

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság – egy­elő­re nem vég­le­ges bün­te­tő­vég­zé­sé­ben – két­száz­ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki azzal a nővel szem­ben, aki hami­san tanús­ko­dott és hamis okirat elké­szí­té­sé­re is rábír­ta munkatársát.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat, egy hat­van­négy éves nőt koráb­ban, tanú­ként hall­gat­tak ki egy bűn­ügy­ben. A nő val­lo­má­sa jelen­tő­ség­gel bírt abból a szem­pont­ból, hogy a bűn­ügy ter­helt­je, egy orvos mikor tar­tóz­ko­dott a mun­ka­he­lyén, egy kór­ház­ban. A tanú a val­lo­má­sá­ban gon­dat­lan­ság­ból olyan idő­pon­to­kat adott meg, ame­lyek ali­bit iga­zol­tak az orvos­nak. A nő a val­lo­má­sát később módo­sí­tot­ta, fel­tár­va annak valót­lan­sá­gát. Emel­lett a vád­lott egy másik, szin­tén a kór­ház­ban dol­go­zó nőt rávett arra, hogy az orvos kór­ház­ban tar­tóz­ko­dá­sá­nak ide­jé­vel kap­cso­lat­ban valót­lan tar­tal­mú nyi­lat­ko­za­tot írjon, és az adja át a vád­lott­nak. A vád­lott a nyi­lat­ko­za­tot az orvos ügy­véd­jé­nek adta, ame­lyet a védő – nem tudva annak valót­lan­sá­gá­ról – benyúj­tott a rend­őr­ség­nek. A nyi­lat­ko­za­tot tevő nő a nyi­lat­ko­zat valót­lan­sá­gát elis­mer­te, és jelez­te, hogy azt vissza­vont­nak tekinti.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a valót­lan nyi­lat­ko­za­tot tevő nőt meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te, a hat­van­négy éves nővel szem­ben pedig bün­te­tő­ügy­ben fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett hamis tanú­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat pénzbüntetésre.

A bíró­ság – hiva­tal­ból, a veszély­hely­zet ideje alatt érvé­nye­sü­lő egyes eljá­rá­si intéz­ke­dé­sek­ről szóló 74/2020. Korm. ren­de­let alap­ján – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben ket­tő­száz­ezer forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szemben.

Az ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben nem kérte tár­gya­lás tar­tá­sát, mivel az meg­fe­lel a bűnös­sé­gi körülményeknek.