Főoldal » Hírek » Várandós nőt rúgott meg- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott fia 2020. már­ci­us köze­pén a reg­ge­li órák­ban, Gesz­tely­ben egy élel­mi­szer­üz­let előt­ti útsza­ka­szon köz­mun­kás­ként dogo­zott és szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy fér­fi­val, aki trá­gár módon szi­dal­maz­ta. A bolt elé érke­ző vád­lott ezt meg­hal­lot­ta, és fel­há­bo­rod­va fele­lős­ség­re vonta a fér­fit, hogyan mer így beszél­ni a fiá­val, azon­ban ő is kapott a szi­dal­mak­ból. Ekkor a vád­lott meg­ra­gad­ta a sér­tett férfi ruhá­za­tát és ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től a föld­re esett.

A barát­nő­je sie­tett a segít­sé­gé­re, őt viszont a vád­lott egy eset­ben meg­rúg­ta, majd tovább bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Az ese­mé­nyek­be beavat­ko­zott a hely­szín­re érke­ző vád­lott nevelt fia is, aki szin­tén meg­ütöt­te a fér­fit.

A barát­ja meg­ve­ré­sét végig néző váran­dós sér­tett nő az ese­mé­nyek­től rosszul lett, az utcán tar­tóz­ko­dó járó­ke­lők kísér­ték az orvo­si ren­de­lő­be.

A sér­tett férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, de nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt, míg barát­nő­je 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei miatt könnyű testi sér­tés tekin­te­té­ben magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az eljá­rás során a vád­lott nevelt fia elha­lá­lo­zott, így vele szem­ben meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.