Főoldal » Archív » Vásárlás helyett lopni járt az áruházakba egy budapesti férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 31 éves fér­fi­vel szem­ben, aki drága koz­me­ti­kai ter­mé­kek lopá­sá­ra sza­ko­so­dott.

Az elkö­ve­tő 2016. novem­ber és 2017. feb­ru­ár között buda­ör­si, esz­ter­go­mi, kecs­ke­mé­ti, keszt­he­lyi, orosz­lá­nyi, soly­má­ri, szé­kes­fe­hér­vá­ri, szol­no­ki, zala­eger­sze­gi áru­há­zak­ból, illet­ve dro­gé­ri­ák­ból lopott koz­me­ti­ku­mo­kat, töb­bek között drága arc­kré­me­ket, szé­ru­mo­kat, test­ápo­ló­kat, szem­pil­la­spi­rá­lo­kat, ala­po­zó­kat. Olyan is elő­for­dult, hogy a férfi ugyan­ab­ból az áru­ház­ból pár hét lefor­gá­sa alatt három­szor lopott. A férfi a lopá­so­kat úgy követ­te el, hogy a ter­mé­ke­ket kivet­te a dobo­zuk­ból, majd azo­kat a nad­rág­já­ba, illet­ve a kabát­já­ba rej­tet­te, míg az üres dobo­zo­kat az üzle­tek pol­ca­in eldug­ta.

A férfi össze­sen 2.022.707 forint érték­ben lopott koz­me­ti­kai ter­mé­ke­ket.

Az elkö­ve­tő tagad­ja a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.