Főoldal » Hírek » Vascsővel érkezett a hívatlan „vendég” - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal, éjjel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki éjsza­ka tört rá asszony­ra ott­ho­ná­ban, majd annak isme­rő­sét is bán­tal­maz­ta a nála lévő vascsővel.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott a asszony sérel­mé­re – aki­vel koráb­ban viszo­nya volt – több­ször köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, ezért távol­tar­tás hatá­lya alatt állt. Ennek elle­né­re a férfi a távol­tar­tás sza­bá­lya­it meg­szeg­ve 2020 szep­tem­be­ré­ben, késő este ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te a sértettet.

A vas­cső­vel érke­ző vád­lot­tat a lefek­vés­hez készü­lő sér­tett nem enged­te be, de a férfi befe­szí­tet­te a ház ajta­ját és egy­ből szid­ta az asszonyt, miköz­ben ész­re­vet­te annak isme­rő­sét a szo­bá­ban. Ekkor a ter­helt még inkább indu­lat­ba jött, az asszony ven­dé­gé­nek elő­ször meg­ta­pos­ta a tele­fon­ját, aztán a vas­cső­vel a fér­fi­ra támadt és több­ször meg­ütöt­te mell­ka­sán és fején.

A vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal akkor hagyott fel, ami­kor az asszony elfu­tott segít­sé­get kérni.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben – elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén – 4 év bör­tön­bün­te­tés és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság a szem­lén készítette.