Főoldal » Hírek » Vascsővel sújtott le haragosára a férfi – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fenye­ge­tés­sel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki vas­cső­vel pró­bál­ta meg­öl­ni haragosát. 

A vád sze­rint a férfi barát­nő­je koráb­ban a sér­tett élet­tár­sa volt, ezért a vád­lott és a sér­tett köl­csö­nö­sen ellen­szen­vet érez­tek egy­más iránt. 2021 már­ci­u­sá­ban a sér­tett egri ott­ho­ná­ban ita­lo­zott isme­rő­sé­vel, ami­kor fel­hív­ta volt élet­tár­sát, azon­ban a tele­font a vád­lott vette fel. A beszél­ge­tés során a vád­lott és a sér­tett egy­mást szi­dal­maz­ták, sér­te­get­ték. A vád­lott és a barát­nő­je ezután a sér­tett laká­sá­hoz men­tek, ahol a vád­lott a kezé­ben egy 1,5 méte­res vas­cső­vel beron­tott a házba, és „Meg­öl­lek!” fel­ki­ál­tás­sal a sér­tett­re támadt. Több alka­lom­mal a feje irá­nyá­ba ütött, vala­mint a tes­té­re is több ütést mért. A meg­tá­ma­dott férfi kar­já­nak fel­eme­lé­sé­vel védte a fejé­re irá­nyu­ló ütéseket.

Eköz­ben a sér­tett mobil­te­le­fon­ja meg­csör­rent, így sike­rült segít­sé­get hív­nia még azelőtt, hogy a vád­lott a tele­font eldob­ta a szoba sar­ká­ba. A bán­tal­ma­zás­nak a vád­lott barát­nő­je vetett végett azzal, hogy a lakás­ba érkez­ve fel­szó­lí­tot­ta a pár­ját a bán­tal­ma­zás befejezésére. 

A táma­dás során a sér­tett tipi­kus véde­ke­zé­si, töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A leg­na­gyobb erejű ütés a hárí­tó moz­du­lat hiá­nyá­ban a sér­tett kopo­nyá­ját érte volna, ami – figye­lem­be véve a cél­zott test­tá­jé­kot, az esz­köz mére­tét és anya­gát – halá­los kime­ne­te­lű kopo­nya­sé­rü­lést ered­mé­nye­zett volna.

A vád­ira­tá­ban a főügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az ügy­ben első fokon az Egri Tör­vény­szék hoz döntést.

A fotó a rend­őr­sé­gi szem­lén készült. A fény­ké­pen az a törött mobil­te­le­fon lát­ha­tó, melyen a sér­tett segít­sé­get kért.

Törött mobiltelefon