Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vascsővel ütött a féltékeny férj – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a főügyész­ség annak a fér­fi­nak, aki egy Csongrád-Csanád megyei kis­te­le­pü­lé­sen idén júli­us első nap­ja­i­ban, az esti órák­ban egy fém­rúd­dal vert fejbe egy másik fér­fit, élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sít­ve őt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi és fel­sé­ge viszo­nya már régebb óta meg­rom­lott, állan­dó­ak vol­tak köz­tük a csa­lá­di viták. Az eset nap­ján a gya­nú­sí­tott a nő tele­fon­já­ban olyan tar­tal­mú üze­net­vál­tást talált, ame­lyek hatá­sá­ra fél­té­keny­ked­ni, majd vesze­ked­ni kez­dett. Az asszony rövi­den érte­sí­tet­te a kiala­kult hely­zet­ről a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra a házas­pár lakó­há­zá­hoz haj­tott. Őt meg­lát­va a gya­nú­sí­tott egy nagy­kés­sel vala­mint egy 50 cen­ti­mé­te­res vas­rúd­dal fel­fegy­ver­kez­ve ment ki az utcá­ra. Itt szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely­nek során a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet úgy fejbe verte a vas­rúd­dal, hogy a férfi a hely­szí­nen össze­esett és elájult.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja teg­nap, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Vég­zé­se vég­le­ges­sé vált.