Főoldal » Hírek » Vasráccsal akarta leütni a fia, egy rendőr mentette meg - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te édes­ap­ját, majd egy vas­ráccsal is meg­pró­bál­ta leüt­ni, ám a kiér­ke­ző rend­őr ezt megakadályozta.

2020 augusz­tu­sá­ban a vád­lott egy koráb­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt, így házu­kat nem hagy­hat­ta el.

Augusz­tus 15-én már a déli órák­ra leré­sze­ge­dett, ittas álla­pot­ban össze­ve­szett édes­ap­já­val, törni-zúzni kez­dett, köz­ben azzal fenye­get­te apját, hogy meg­öli, ezért az egyik szom­széd rend­őrt hívott. A férfi a rend­őrök jelen­lé­té­ben is agresszív maradt, a fenye­ge­tő­zés­sel fel­szó­lí­tá­suk­ra sem hagyott fel, majd a gáz­tűz­hely­ről fel­kap­ta a vas­rá­csot és meg­pró­bált apjá­ra súj­ta­ni vele, az egyik járőr azon­ban ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, súlyos sérü­lé­sek­től ment­ve meg a sértettet.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás miatt emelt vádat a férfi ellen, mely­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Arra az eset­re, ha a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról az ügyész­ség 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben első fokon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.