Főoldal » Hírek » Vasrúddal ütötte az anyósát Barcson - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki elő­ször fele­sé­gé­vel vesze­ke­dett, majd anyó­sá­ra és annak élet­tár­sá­ra támadt egy vasrúddal.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben az esti órák­ban, bar­csi ott­ho­nuk­ban itta­san össze­szó­lal­ko­zott házas­tár­sá­val, aki a vesze­ke­dés­ről tele­fo­non beszá­molt édesanyjának.

A férfi tudott a tele­fo­ná­lás­ról, ezért „fel­ké­szül­ten” várta roko­na­it, egy 270 cm hosszú­sá­gú vas­ru­dat a kezé­ben tart­va fogad­ta az érkezőket.

A ter­helt elő­ször anyó­sa élet­tár­sát akar­ta több­ször is meg­üt­ni a rúd­dal, azon­ban nem talál­ta el, mert a férfi inkább elfu­tott a hely­szín­ről. A vád­lott ezt köve­tő­en for­dult anyó­sa ellen, akit trá­gár kife­je­zé­sek­kel ille­tett, vala­mint egy­szer sike­rült olda­lá­nál meg­üt­nie az asszonyt. Végül a nő lányá­val és uno­ká­i­val az agresszív vád­lott elől a köze­li dohány­bolt­ba mene­kült, ahová a férfi azért nem tudott utá­nuk menni, mert az eladó bezár­ta az ajtót, azon­ban a bejá­ra­ti ajtó üve­gét is betörte.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a beis­me­rő vád­lot­tal szemben.

A fény­ké­pet a bar­csi rend­őrök a szem­le során készítették.