Főoldal » Archív » Vasúti átjáróban hagyta el a traktor ajtaját, melyre ráfutott a vonat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a trak­tort veze­tő 54 éves fér­fi­val szemben.

A férfi 2016. júli­u­sá­ban a kora reg­ge­li órák­ban Vizsoly kül­te­rü­le­tén egy föld­úton köz­le­ke­dett a mun­ka­gép­pel. Mivel nem rög­zí­tet­te meg­fe­le­lő­en a trak­tor hátsó ajta­ját, annak rög­zí­tő csap­ja a ráz­kó­dás követ­kez­té­ben kiesett, a fém ajtó pedig a vas­úti átke­lő­ben a sínek­re esett. Ezt a sofőr nem vette észre.

Pár perc­cel később a menet­rend­sze­rű­en köz­le­ke­dő sze­mély­szál­lí­tó motor­vo­nat ráhaj­tott a síne­ken lévő, és nehe­zen ész­lel­he­tő rozs­dás fém ajtó­ra, mely miatt a moz­dony lég­tar­tá­lya meg­sé­rült. A leve­gő vesz­te­ség­től a vonat auto­ma­ti­kus vész­fé­ke­zés­sel meg­állt, sze­mé­lyi sérü­lés sze­ren­csé­re nem tör­tént. A vád­lott maga­tar­tá­sa veszé­lyez­tet­te a vona­ton uta­zók éle­tét, testi épsé­gét és biztonságát.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.

Mis­kolc, 2016. októ­ber hó 7. napján

Dr. Mis­kol­ci László

főügyész

2016. 10. 07. Borsod-Abaúj-Zemplén