Főoldal » Hírek » Vasvillával ment elégtételt venni – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a róla ter­jesz­tet­tek szá­mon­ké­ré­se miatt, egy vas­vil­lá­val a kezé­ben érke­zett a kece­li ház­hoz, ahol a vas­vil­lá­val az ott par­ko­ló autó több abla­kát betör­te, gumi­ab­ron­csát kiszúr­ta, majd a szer­szám nye­lé­vel az ingat­lan­ból idő­köz­ben kiro­ha­nó két fér­fit megütötte.

A vád­irat sze­rint a hely­be­li férfi 2023. novem­ber 1-jén elment a sér­tett kece­li házá­hoz, hogy szá­mon kérje azért, mert azt állí­tot­ta róla, hogy meg­csal­ta a fele­sé­gét. A vád­lott fel­dúlt álla­pot­ban, egy vas­vil­lá­val a kezé­ben érke­zett az ingatlanhoz.

Az elkö­ve­tő a szer­szám­mal a ház előtt par­ko­ló gép­jár­mű első szél­vé­dő­jét és a jobb hátsó abla­kát betör­te, majd a gép­jár­mű jobb hátsó gumi­ab­ron­csát kiszúr­ta. Ezt látva a gép­jár­mű tulaj­do­no­sa és vád­lott által kere­sett férfi – az ügy két sér­tett­je – kiro­han­tak a ház­ból és szó­vál­tás­ba keve­red­tek az elkö­ve­tő­vel. Ennek során a vád­lott a vas­vil­la nye­lé­vel mind­két fér­fit egy-egy alka­lom­mal meg­ütöt­te. Az üté­sek követ­kez­té­ben mind­két sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az elkö­ve­tő kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­koz­ta­tást vagy ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a gép­jár­mű betört szél­vé­dő­je, kiszúrt gumi­ab­ron­csa és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált vas­vil­la látható.