Főoldal » Archív » Vasvillával támadt volt élettársa testvérére a férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot hat férfi ellen, akik egy Somogy megyei falu­ban neki­es­tek egyi­kük volt élet­tár­sa testvérének.

A vád sze­rint a sér­tett férfi 2019 júni­u­sá­ban láto­ga­tó­ban volt lány­test­vé­ré­nél a falu­ban, aki arról panasz­ko­dott neki, hogy koráb­bi élet­tár­sa folya­ma­to­san zak­lat­ta, sőt bán­tal­maz­ta is. A sér­tett ezen fel­há­bo­ro­dott és test­vé­re gyer­me­ké­vel üzent a közel­ben lakó vád­lott­nak, hogy vele verekedjen.

A volt élet­társ az üze­ne­tet komo­lyan vette és kis idő eltel­té­vel, kezé­ben vas­vil­lá­val, csa­lád­ja férfi tag­ja­i­val – akik közül töb­ben bün­te­tett elő­éle­tű­ek - meg­je­lent volt élet­tár­sa háza előtt, majd az utcá­ról han­go­san szi­dal­maz­ta a sértettet.

A férfi kiment az utcá­ra, ahol elő­ször a volt élet­társ fejbe ütöt­te a vas­vil­la nye­lé­vel úgy, hogy a nyél eltö­rött. Ezután a vád­lott a törött nyelű vas­vil­lá­val tovább ütle­gel­te a sér­tet­tet, amely­be tár­sai is bekap­cso­lód­tak. A fér­fit mind a hatan ököl­lel ütöt­ték test szer­te, majd a föld­re került sér­tet­tet megrugdosták.

A bán­tal­ma­zást az utcán töb­ben végig néz­ték, amit a vere­ke­dők az idő­köz­ben érte­sí­tett jár­őrök és men­tők kiér­ke­zé­se­kor hagy­tak csak abba.

Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy két vád­lott ese­té­ben a bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát füg­gessze fel a bíróság.