Főoldal » Hírek » Védett ártéri erdőket tettek tönkre - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt  vádat emelt három fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a kör­nye­zet­vé­del­mi elő­írá­so­kat meg­szeg­ve Tisza­ug és Laki­te­rek kör­nyé­kén – rész­ben Natu­ra 2000-es terü­le­ten – sza­bály­ta­lan faki­ter­me­lést foly­tat­tak, amely­nek ered­mé­nye­ként szá­mos foko­zot­tan védett madár-, hüllő- és dene­vér­faj élő­he­lye sem­mi­sült meg.

A vád­irat sze­rint a leg­idő­sebb vád­lott cégé­vel erdé­sze­ti tevé­keny­ség vég­zé­sé­re szer­ző­dött a Tisza­ug és Laki­te­lek kör­nyé­ki árté­ri erdők­ben. A szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­hez, faki­vá­gás­ra alvál­lal­ko­zó­ként vette ki igény­be két vád­lott társa cégét. A fel­kért vád­lot­tak a faki­ter­me­lé­sek során sze­mé­lye­sen jár­tak el.

A mun­kák­kal érin­tett erdők szá­mos védett, illet­ve foko­zat­tan védett madár-, hüllő- és dene­vér­faj élő­he­lye­ként szol­gál­tak, emi­att Natu­ra 2000-es védett­sé­gű terü­let­nek minő­sül­tek. Ezen erdők­ben az elő­írt faki­vá­gást csak a kor­mány­hi­va­tal által előre meg­ha­tá­ro­zott idő­szak­ban végez­het­ték el a vád­lot­tak és az elő­ze­tes bejá­rás során jól lát­ha­tó szí­nes X-el meg­je­lölt fákat nem vág­hat­ták ki.

Az álta­luk is ismert szi­go­rú sza­bá­lyok elle­né­re a leg­idő­sebb férfi uta­sí­tá­sá­ra egyik társa egy Tisza­ug köze­li erdő­ben kivá­gott 5 darab, kivá­gá­si tila­lom­mal érin­tett ősho­nos szür­ke nyár­fát, vala­mint a kije­lölt­nél jóval nagyobb terü­le­ten vég­zett tar­vá­gást. A másik társ pedig – szin­tén a leg­idő­sebb férfi uta­sí­tá­sá­ra – egy, a feke­te gólyák élő­he­lye­ként is szol­gá­ló, tisza­u­gi erdő­ben 10 nap­pal az enge­dé­lye­zett idő­pont előtt kezd­te meg a fák kivá­gá­sát, emel­lett olyan til­tott terü­le­tek­ről is vágott ki fákat, amit az elő­ze­tes bejá­rás során karók­kal egy­ér­tel­mű­en elke­rí­tet­tek a kivá­gás­sal érin­tett rész­től. A kivá­gott fák között több, mint 80 éves nyár- és fűz­fák is voltak.

A sza­bály­ta­lan faki­vá­gá­sok miatt mind­két erdő ese­té­ben a Natu­ra 2000-es védett­sé­gű élő­hely megsemmisült.

Az ügyész­ség a leg­idő­sebb fér­fit két rend­be­li, tár­sa­it egy-egy ren­de­li Natu­ra 2000 terü­let meg­sem­mi­sü­lé­sét okozó ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.