Főoldal » Hírek » Védtelen nők életére tört egy férfi - fotóval - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a férfi orvul tört véd­te­len nők éle­té­re, egyik áldo­za­tát megölte. 

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék a 45 éves vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, kifosz­tás bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. A vád­lott leg­ko­ráb­ban 35 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Vagyon­el­kob­zás­ról is ren­del­ke­zett, vala­mint pol­gá­ri jogi igény alap­ján a vád­lot­tat kár­té­rí­tés­re kötelezte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint miu­tán a vád­lott az állá­sát elvesz­tet­te, mun­ka­vi­szo­nya meg­szű­né­sét édes­ap­ja és lakó­kör­nye­ze­te elől egy­aránt eltit­kol­ta, és úgy tett, mint­ha tovább­ra is mun­ká­ba járna. Nap­köz­ben azon­ban lakó­he­lyé­nek kör­ze­té­ben kocsi­ká­zott, alkal­man­ként pros­ti­tu­ál­tak­kal léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot. A vád­lot­tat a koráb­bi élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó gyer­me­kei után tar­tá­si köte­le­zett­ség ter­hel­te. A tar­tás­díj­ból jelen­tős hát­ra­lé­kot hal­mo­zott fel, amely­nek utó­la­gos meg­fi­ze­té­sé­re egyez­ség­ben vál­lalt kötelezettséget.

2018. novem­ber havá­ban azon­ban sem­mi­lyen bevé­te­le és jöve­de­lem­for­rá­sa nem volt.  A vád­lott ebben a hónap­ban 6 nap alatt két nőt is megtámadt.

A hónap köze­pén egy kis­vá­ros­ban egyik áldo­za­tá­val sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás cél­já­ból léte­sí­tett alkal­mi kap­cso­la­tot. A város elha­gya­tott kül­te­rü­le­té­re men­tek, ahol aktus köz­ben isme­ret­len okból konf­lik­tus­ba keve­red­tek. A vád­lott előbb pusz­ta kéz­zel, majd egy nagy pen­gé­jű kony­ha­kés­sel támadt a sér­tett­re, és halá­los sérü­lé­se­ket oko­zott neki. Alkal­mi part­ne­ré­nek halá­lát köve­tő­en annak tás­ká­já­ból leg­alább 9.000 forin­tot vette el. A holt­tes­tet feke­te fóli­á­ba cso­ma­gol­va gép­ko­csi­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ba rakta, a sér­tett mobil­te­le­fon­ját elha­jí­tot­ta. Haza­tér­ve, a cso­mag­tar­tó­ban hagyott holt­test­hez nem nyúlt, a csa­lá­di házuk udva­rán par­kolt, sőt köz­le­ke­dett is a járművel.

Hat nap­pal később a vád­lott – pénz­szer­zés remé­nyé­ben – elha­tá­roz­ta, hogy kira­bol egy bol­tot. A koráb­ban hasz­nált kony­ha­kést, és jog­el­le­ne­sen tar­tott for­gó­pisz­to­lyát magá­hoz véve a megye­szék­he­lyen a dél­utá­ni órák­ban egy ruhá­za­ti üzlet­be tért be. A férfi vásár­lást szín­lelt, majd az egye­dül lévő eladó­nő­re támadt, a pisz­toly mar­ko­la­tá­val nagy erő­vel arcon ütöt­te, és a hanyatt eső asszony tes­té­re tér­delt. A sér­tett az éle­té­ért könyör­gött, a vád­lott azon­ban nem kímél­te: a kony­ha­kés­sel több­ször is meg­szúr­ta, amellyel köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott. A segély­ki­ál­tá­so­kat egy közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mély meg­hal­lot­ta. Hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­re a vád­lott zsák­mány nél­kül mene­kült el az üzlet­he­lyi­ség­ből. A rend­őr­ség már más­nap elfog­ta. Miu­tán gép­ko­csi­ját lefog­lal­ták, a szem­le során a másik sér­tett holt­tes­tét is felfedezték.

A vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért, illet­ve a kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vád alóli fel­men­té­sért, továb­bá a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zett. Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tör­vény­szék hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés eny­hí­té­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs. A gát­lás­ta­lan férfi orvul tört véd­te­len nők éle­té­re, egyik áldo­za­tát meg­öl­te. Vég­le­ges kire­kesz­té­se a tör­vény­tisz­te­lő embe­rek közös­sé­gé­ből a tár­sa­da­lom védel­mé­ben nem mellőzhető.

A fotón az elkö­ve­tés esz­kö­zei láthatók.