Főoldal » Hírek » Végleg el volt tiltva a járművezetéstől, mégis cserbenhagyásos balesetet okozott - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyoz annak az 52 éves kazá­ri moto­ros­nak, aki már koráb­ban is el volt tilt­va a veze­tés­től, mégis veze­tett, ennek során bal­ese­tet oko­zott, majd a hely­szín­ről elhajtott.

A fér­fit 2003 óta már három­szor is vég­le­ges hatállyal til­tot­ta el a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től a bíró­ság soro­za­tos ittas jár­mű­ve­ze­té­sei miatt. Ennek elle­né­re 2021. júni­us 15-én ismét itta­san vezet­te – for­ga­lom­ból kivont – motorkerékpárját.

2021. augusz­tus 7-én, dél­után 4 óra­kor ugyan­ezt a motort vezet­te Vizs­lás lakott terü­le­tén. Egy egye­nes útsza­ka­szon áttért a tere­lő­vo­na­lon és egy szem­ből érke­ző gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­ré­nek ütkö­zött. Az ütkö­zés­től szét­rob­bant tükör és annak szi­lánk­jai a nyi­tott bal első abla­kon keresz­tül az utas­tér­be repül­tek, és csu­pán a vélet­le­nen múlt, hogy a veze­tő avagy a két utasa nem szen­ved­tek sérü­lést. A csat­ta­nás után a motor­ke­rék­pár veze­tő­je meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott, nem győ­ző­dött meg arról, hogy az álta­la elő­idé­zett bal­eset követ­kez­té­ben vala­ki segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a cser­ben­ha­gyás, a júni­u­si ittas jár­mű­ve­ze­tés és a két eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban 3 év bör­tön­bün­te­tés, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás és újabb vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a 111.865 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.