Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztés az ügyészi indítvány a falubelijét kirabló férfival szemben - A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy negy­ven­hét éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki fényes nap­pal leütöt­te falu­be­li­jét és elvet­te a mobiltelefonját.

A vád sze­rint a férfi 2020. május 5-én azzal a szán­dék­kal, hogy az érté­ke­it elve­gye, a tele­pü­lé­sen talál­ha­tó élel­mi­szer­bolt­tól követ­ni kezd­te tíz évvel idő­sebb ismerősét.

Egy csen­des utcá­ban utol­ér­te és hátul­ról várat­la­nul ököl­lel tar­kón ütöt­te. A sér­tett az útmen­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant, a vád­lott pedig a jobb hátsó zse­bé­ből elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, majd meg­pró­bál­ta elven­ni a másik zse­bé­ben lévő, jelen­tő­sebb össze­gű kész­pénzt tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját is. A sér­tett azon­ban segít­sé­gért kiál­tott és erő­sen fogta a tár­cá­ját, így a vád­lott anél­kül távo­zott el a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyebb, zúzott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.