Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték a halálos gázolót

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 28 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben 2018 már­ci­u­sá­ban, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak talál­va jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A vád­lott 2017. szep­tem­ber 11-én 19 óra körül gép­ko­csi­já­val Bánk köz­ség felől Rom­hány irá­nyá­ba vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, nap­pa­li látá­si viszo­nyok mel­lett. A lakott terü­le­ten kívü­li útsza­ka­szon vele azo­nos irány­ban előt­te egy kis­te­her­gép­ko­csi haladt. Egy eny­hén jobb­ra ívelő, de jól belát­ha­tó útka­nya­ru­lat­ban a gép­jár­mű­vek­kel utol­ér­ték a szin­tén Rom­hány felé hala­dó, az úttest menet­irány sze­rin­ti jobb olda­lá­hoz húzó­dó kerékpárost.

Mivel nem volt szem­ből érke­ző for­ga­lom, a kis­te­her­gép­ko­csi veze­tő­je irány­jel­ző­jét hasz­nál­va áttért a szem­köz­ti sávba és meg­előz­te a kerék­pá­rost. A kerék­pá­ros a vád­lott szá­má­ra is kellő távol­ság­ból lát­ha­tó, a kis­te­her­au­tó elő­zé­si manő­ve­re pedig egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tő volt, ennek elle­né­re a férfi féke­zés és irány­vál­tás nél­kül, a 77-82 km/h sebes­ség­gel hala­dó gép­ko­csi­ja jobb első részé­vel elütöt­te a sértettet.

A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gép­ko­csi szél­vé­dő­jé­nek vágó­dott, majd az út mel­let­ti füves víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant, és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Az első­fo­kon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és 1 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott ter­hé­re az ügyész jelen­tett be fel­leb­be­zést a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érdekében.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve a sza­bad­ság­vesz­tést 1 év 6 hónap, fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást pedig 5 évre súlyosította.

 

Az íté­let jogerős.