Főoldal » Hírek » Vendégét rabolta ki a prostituált - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki a vád sze­rint sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás ürü­gyén egy erdő­be csal­ta a ven­dé­gét és ott kirabolta.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő inter­ne­tes hir­de­tés útján talál­ko­zott a sér­tet­tel sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa érde­ké­ben. A talál­ko­zó­ra Abony­ban került sor, ahol a sér­tett előre kifi­zet­te a nő által kért tíz­ezer forin­tot. Ekkor figyelt fel az elkö­ve­tő arra, hogy a sér­tett­nél még ezen kívül is nagyobb össze­gű kész­pénz van.

Ezután a nő irány­mu­ta­tá­sa alap­ján egy Abony mel­let­ti erdő­be autóz­tak, ahol azon­ban a sér­tett által előre kifi­ze­tett együtt­lét még­sem tör­tént meg. Helyet­te az elkö­ve­tő meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, ha nem adja át neki a nála lévő érté­ke­it, akkor az erdő­ből már nem megy haza. Jelez­te, hogy az erdő­ből kive­ze­tő egyet­len utat elzár­ta a „párja” bará­ta­i­val és ha nem tel­je­sí­ti a sér­tett a köve­te­lé­sét, akkor meg­ölik. Emel­lett azt is közöl­te, hogy nála is kés van és azzal már koráb­ban is szúrt meg más férfit.

Mivel a sér­tett való­ban látott az erdei út meg­je­lölt sza­ka­szán egy gép­ko­csit par­kol­ni, a fenye­ge­tést komo­lyan vette. Annak hatá­sá­ra átad­ta a nála lévő összes érté­ket, így töb­bek között 380.000 forint kész­pénzt és egy oko­sórát is. A nő ezután kiug­rott a kocsi­ból, majd beült a sér­tett által is ész­lelt közel­ben par­ko­ló autó­ba és azzal eltávozott.

Az elkö­ve­tő tár­sát ugyan nem sike­rült beazo­no­sí­ta­ni a nyo­mo­zás során, de a nő ellen rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Ceg­lé­di Járá­si Ügyészség.