Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vendégművészek verekedtek össze egy balatoni bárban - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott két dél-amerikai ven­dég művészt, akik egy ven­dég­lá­tó­he­lyen estek egy­más­nak Balatonlellén.

A húszas éve­ik­ben járó ter­hel­tek az idei ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban egy szó­ra­koz­ta­tó műsor állan­dó fel­lé­pő­i­ként dol­goz­tak a Bala­ton parti város­ban. A fér­fi­ak 2022 augusz­tu­sá­ban az éjsza­kai órák­ban három mun­ka­tár­suk­kal ita­loz­tak egy bár­ban, ami­kor szó­vál­tás ala­kult ki közöttük.

Az ittas vád­lot­tak vesze­ke­dé­se rövid időn belül elfa­jult, köl­csö­nö­sen meg­fe­jel­ték, majd nya­kon ragad­ták egy­mást, végül mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ami­kor a fia­ta­lab­bik férfi a bár­pult mellé rán­tot­ta kol­lé­gá­ját. A bir­kó­zó fele­ket mun­ka­tár­sa­ik válasz­tot­ták szét, akik­nek tovább­ra is féken kel­lett tar­ta­ni­uk a fia­ta­labb fér­fit, mivel a közbe avat­ko­zás elle­né­re rend­kí­vül indu­la­tos maradt.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a beis­me­rő és cse­lek­mé­nyü­ket meg­bá­nó vád­lot­ta­kat pró­bá­ra bocsátotta.

A bűn­cse­lek­ményt a ven­dég­lá­tó­hely biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.