Főoldal » Hírek » Verekedés a parkolóban - videóval -a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség négy fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik­nek vere­ke­dé­sét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, 2022 már­ci­u­sá­ban sza­ba­dult bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Sza­ba­du­lá­sa után alig három hét­tel Szi­get­vá­ron, egy par­ko­ló­ban ittas álla­pot­ban össze­szó­lal­ko­zott három másik fér­fi­val. Szi­dal­maz­ta és vere­ke­dés­re szó­lí­tot­ta fel őket. A fér­fi­ak köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, majd ket­ten több­ször meg­ütöt­ték az ittas fér­fit, aki ettől a föld­re került. A negye­dik férfi ekkor több alka­lom­mal bele­rú­gott. Az ittas férfi fel­állt, ő is több­ször meg­ütöt­te a másik három vád­lot­tat, miköz­ben tovább­ra is szi­dal­maz­ta őket.

A vere­ke­dést egy üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.

A fér­fi­a­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A négy vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szi­get­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.