Főoldal » Hírek » Verekedés az iskolaudvaron - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki egy isko­la udva­rán három kis­ko­rút is bán­tal­ma­zott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az akkor 21 éves férfi tavaly tavasszal, egy késő dél­utá­ni idő­pont­ban meg­je­lent egy kapu­vá­ri álta­lá­nos isko­la udva­rán, ahol össze­szó­lal­ko­zott az ott tar­to­zó kis­ko­rú­ak­kal.

Közü­lük az egyik fiút ököl­lel úgy arcon ütöt­te, hogy a fiú elesett. Az ő segít­sé­gé­re siető lányt – szin­tén ököl­lel – úgy meg­ütöt­te, hogy a lány az esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta meg­üt­ni az őt meg­ál­lí­ta­ni pró­bál­ni másik fiút, de mivel ő elha­jolt, egy har­ma­dik fiút ütött meg, szin­tén az arcán.

A sér­tet­tek­nek az ököl­üté­sek­től könnyű, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett.

A meg­ütött kis­ko­rú­ak közül kettő ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt az őt ért bán­tal­ma­zás vonat­ko­zá­sá­ban.

Az ügyész­ség vád­ira­ta nyo­mán a Csor­nai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt bün­te­tő­vég­zés­ben egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A pró­ba­idő idő­sza­ká­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.