Főoldal » Hírek » Verekedés az utcán – videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat öt fér­fi­val szem­ben, akik ita­lo­zást köve­tő­en az utcán vere­ked­tek egymással.

A vád­irat sze­rint három férfi 2022. május 2-án ugyan­azon nyer­ge­súj­fa­lui szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ahol egy szü­le­tés­na­pot ünnep­lő  test­vér­pár is ita­lo­zott. Az egyik ünnep­lő férfi az ott tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek­be bele­kö­tött, őket verés­sel fenye­get­te, han­gos­ko­dott, a fel­szol­gá­lót sér­te­get­te, ita­lát kibo­rí­tot­ta. A test­vé­re pró­bál­ta őt vissza­fog­ni, majd együtt a szó­ra­ko­zó­hely tera­szá­ra men­tek, ahol szó­vál­tás köz­ben lök­dös­ték egy­mást. Amint a test­vé­rek a terasz­ra men­tek, az egyik ven­dég a szó­ra­ko­zó­hely ajta­ját bezár­ta, mert a fenye­ge­tő férfi maga­tar­tá­sa ria­dal­mat keltett.

Miu­tán a test­vé­rek­ben tuda­to­sult, hogy nem jut­nak vissza az épü­let­be, egyi­kük üres sörös­üve­get dobott az ajtó­nak, majd mind­ket­ten elin­dul­tak a szó­ra­ko­zó­hely­ről,  míg a három másik férfi a test­vé­re­ket követ­ni kezd­te, hogy ezért szá­mon kér­jék őket.

A három férfi utol­ér­te az ittas­sá­guk miatt egy­más­ba kapasz­ko­dó test­vé­re­ket, akik közül egyi­kük rög­tön meg­in­dult a három férfi felé, azon­ban a test­vé­re vissza­fog­ta. Az egyik elkö­ve­tő fel­kap­ta az utcán lévő kukát, és azzal a felé meg­in­dult férfi fejé­re csa­pott, majd a kuká­val felé is ütött, a három férfi közül egy másik pedig bele­rú­gott a felé indult fér­fi­ba. Eköz­ben az egyik garáz­da elkö­ve­tő a test­vér­pár másik tag­já­ba rúgott bele, mire a meg­rú­gott férfi a fém­ku­kát meg­fog­ta és azt elha­jí­tot­ta a velük szem­ben álló tár­sa­ság egyik tagja felé.  Azon­ban a dobás egy dro­gé­ria üve­gét érte el, amiben142.240 forint kárt oko­zott. Két férfi az utcán lévő kátyút körül­ve­vő para­vánt a test­vé­rek irá­nyá­ba borí­tot­ta, illet­ve egyi­kük a kuká­val meg­dob­ta a test­vé­rek egyikét.

Az ügyész­ség három elkö­ve­tőt garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, egy elkö­ve­tőt garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, illet­ve az egyik garáz­da fér­fit ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és ezért három vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vere­ke­dést egy utcai biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.