Főoldal » Hírek » Verekedés Ferencvárosban - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2019 feb­ru­ár­já­ban, a IX. kerü­let­ben, egy tár­sá­val együtt rátá­madt egy isme­rős csa­lád két férfi tag­já­ra. A vád­lott társa az egyik sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott, őt a bíró­ság emi­att már jog­erő­sen bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. feb­ru­ár 28-án, éjsza­ka, a IX. kerü­let, Dré­gely utcá­ban köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val, mel­let­te egy isme­rő­se utazott.

A vád­lott meg­lát­ta az utcán egy isme­rő­sét a csa­lád­tag­jai tár­sa­sá­gá­ban, akik közül ket­ten éppen vitat­koz­tak egy­más­sal. A vád­lott fél­re­állt az autó­val, majd abból mind­ket­ten kiszáll­tak, és nagy len­dü­let­tel, táma­dó­an meg­in­dul­tak a tár­sa­ság felé. A társa ezután az egyik fér­fi­re támadt, meg­pró­bál­ta őt meg­üt­ni, a férfi azon­ban ki tudott térni az ütés elől. Az elkö­ve­tő eköz­ben folya­ma­to­san kia­bált velük, majd vissza­ment az autó­hoz, és abból kivett egy fém tár­gyat, ami­vel ő is rátá­madt ugyan­ar­ra a fér­fi­ra, azzal meg­ütöt­te a fejét. A bán­tal­ma­zott férfi ekkor besza­ladt a köze­li laká­suk­ba, a vád­lott pedig tovább vitat­ko­zott annak csa­lád­tag­ja­i­val, amely­nek során az elsza­ladt férfi édes­ap­ját – aki lát­ha­tó­an ittas volt - több­ször meg­lök­te. Ekkor oda­lé­pett hoz­zá­juk a vád­lott társa is és ököl­lel, nagy erő­vel meg­ütöt­te az apát, aki ennek hatá­sá­ra hanyatt esett, és a fejét a jár­da­sze­gély­be ütöt­te. A vád­lott látta, hogy a társa által bán­tal­ma­zott férfi a föl­dön fek­szik, moz­du­lat­la­nul, ennek elle­né­re mind­ket­ten vissza­ül­tek az autó­ba és elhaj­tot­tak a helyszínről.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 22 éves fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban. Tár­sát idő­köz­ben jog­erő­sen elítél­ték élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, vele szem­ben a bíró­ság 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A videó a vere­ke­dés egy részét mutat­ja be.