Főoldal » Hírek » Verekedésre hívták ki egymást - VIDEÓVAL - a Komárom - Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközlemény

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik Orosz­lány­ban, az utcán vere­ked­tek egymással.

A vád­irat sze­rint két ittas férfi 2021. janu­ár 13-án az egyik orosz­lá­nyi üzlet­nél egy­más­sal vitá­zott, szi­dal­maz­ták egy­mást, végül egyi­kük vere­ked­ni hívta a mási­kat, aki azt elfo­gad­ta. A fér­fi­ak közö­sen átsé­tál­tak a tér­fi­gye­lő kame­ra látó­szö­gén kívül­re. A vere­ke­dés köz­ben az egyik férfi kezé­be vett egy törött sörös­üve­get, és azzal kezd­te ker­get­ni a másik fér­fit, aki előle elsza­ladt, így ismét a kame­ra látó­szö­gé­be kerültek.

Ami­kor a törött sörös­üve­get kezé­ben tartó férfi abba­hagy­ta a ker­ge­tést és vissza­in­dult, az addig ker­ge­tett férfi meg­in­dult felé. Ekkor a vissza­in­dult férfi meg­for­dult és a törött sörös­üveg­gel hado­nász­va ismét meg­ker­get­te az ellen­fe­lét, majd felé az üveg­gel szúró moz­du­la­tot is tett. 

Ezután rövid szó­vál­tás után az elő­ző­leg meg­ker­ge­tett férfi  meg­ra­gad­ta ellen­fe­le kabát­ját, őt meg­rán­gat­ta, emi­att ez a férfi egyen­sú­lyát veszt­ve a föld­re esett. Ami­kor a föld­re esett férfi meg­pró­bált fel­áll­ni, ellen­fe­le eköz­ben egy alka­lom­mal kis erő­vel fejbe rúgta, ezzel sérü­lést nem okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy mind­két fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.