Főoldal » Hírek » Verekedéssé fajult a szomszédvita - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást egy rend­őr és tár­sai ellen.

2022. már­ci­us 19-én, egy deb­re­ce­ni ingat­lan előtt, a nővé­ré­nél ven­dé­ges­ke­dő rend­őr szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szom­széd­dal. A fel­in­dult álla­po­tú rend­őr a szom­széd mel­lett lévő, föld­del teli talics­kát fel­rúg­ta, majd a fér­fit az arcán leköp­te, meg­ütöt­te és dula­kod­ni kez­dett vele.

Miköz­ben a két férfi a föld­re került, a han­gos­ko­dás miatt meg­je­len­tek a fele­sé­ge­ik és a rend­őr nővé­re is, akik kia­bál­va szin­tén vesze­ked­ni kezd­tek. A szó­vál­tás során a rend­őr nővé­re meg­lök­te a szom­széd fele­sé­gét, aki erre vissza­tá­madt és két­szer meg­ütöt­te a nőt a fején, illet­ve felé rúgott. Ezután a fér­fi­ak között még min­dig zajló dula­ko­dás­ba a két nő is bekap­cso­ló­dott, majd a rend­őr fele­sé­ge is oda­sza­ladt a föl­dön lévő fér­fi­ak­hoz és több­ször meg­rúg­ta a szomszédot.

A több per­cig tartó dula­ko­dás­nak végül a többi szom­széd meg­je­le­né­se vetett véget, akik a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó isme­rő­sök­kel szét­vá­lasz­tot­ták a feleket.

A beszer­zett video­fel­vé­te­lek alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a rend­őr által jog­ta­la­nul meg­tá­ma­dott férfi – aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett – cse­lek­mé­nye a táma­dás elhá­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges mér­té­ket nem lépte túl, maga­tar­tá­sa jogos véde­lem­nek minő­sül, ezért elle­ne eljá­rás nem folytatható.

Az ügy­ben négy gya­nú­sí­tott van.