Főoldal » Archív » Veréssel akarta visszaszerezni pénzét egy férfi

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 21 éves fér­fit, aki köl­csön­adott isme­rő­sé­nek 1.500 forin­tot, majd azt verés­sel akar­ta vissza­sze­rez­ni.

A vád­lott 2017. janu­ár végén pénzt adott köl­csön egy isme­rő­sé­nek azzal, hogy azt más­nap vissza is kapja. Néhány nap múlva viszont az adós jelez­te a vád­lott­nak az egyik közös­sé­gi olda­lon, hogy nem tudja meg­ad­ni a tar­to­zá­sát.

Feb­ru­ár ele­jén a vád­lott újra rákér­de­zett a tar­to­zás­ra, mire isme­rő­se ahhoz a kül­te­rü­le­ti vas­úti rako­dó­hoz hívta, ahol éppen volt.

A vád­lott a talál­ko­zó­ra magá­val vitt egy bal­ta­nye­let, aztán ami­kor a  sér­tett köz­vet­len köze­lé­be ért eldob­ta. A pénz­ről kér­dez­te isme­rő­sét és ököl­lel szá­jon ütöt­te. A sér­tett elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, meg­tán­to­ro­dott, és azt kér­dez­te, hogy „ez mire volt jó?”, mire a vád­lott közöl­te, hogy azért ütöt­te meg, mert nem adta meg a tar­to­zá­sát.

Rákér­de­zett a vád­lott, hogy mikor kapja vissza a pén­zét, majd több­ször fejen ütöt­te a fér­fit. A sér­tett ezután elkér­te a vád­lott szám­la­szá­mát, hogy majd arra átutal­ja neki a pénzt. Erre a vád­lott távo­zott.

A sér­tett, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, tar­to­zá­sát nem fizet­te meg, és más­nap fel­je­len­tet­te az elkö­ve­tőt.