Főoldal » Hírek » Veszekedés közben hátba szúrta a párját – fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2020. decem­ber 16-án, keszt­öl­ci ott­ho­ná­ban vesze­ke­dés köz­ben itta­san hátba szúr­ta a párját.

A pár 2020. decem­ber 16-án együtt ita­lo­zott a nő keszt­öl­ci ott­ho­ná­ban, ami­kor össze­vesz­tek. A férfi el akar­ta hagy­ni a házat, ezt a nő nem hagy­ta, emi­att a férfi az ágyra lökte. A férfi elin­dult a tás­ká­ja felé, ekkor a nő fel­kelt az ágy­ról, majd egy 21 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a neki hátat for­dí­tó sér­tet­tet négy­szer hátba szúr­ta. A sér­tett ráki­a­bált a vád­lott­ra, hogy hagy­ja abba, és lefog­ta a kezét. Ezután érte­sí­tet­ték a men­tő­szol­gá­la­tot, akik a fér­fit kór­ház­ba szállították.

A fér­fi­nak a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több szúrt sérü­lé­se kelet­ke­zett, mely­ből az egyik élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül. Szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tett meg­halt volna.

Az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a nővel szem­ben. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint egy koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el.