Főoldal » Hírek » Veszélyes ámokfutás – videóval – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki közel 10 km-en át mene­kült az őt üldö­ző rend­őrök elől.

A vád­irat sze­rint a fér­fit a bíró­ság 2023 feb­ru­ár­já­ban eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, mivel koráb­ban enge­dély nél­kül veze­tett. A férfi az íté­le­tet figyel­men kívül hagy­ta, és 2023 júni­u­sá­tól több alka­lom­mal veze­tett az eltil­tás hatá­lya alatt.

júni­us 23-án a vád­lott Duna­új­vá­ros­ban köz­le­ke­dett egy gép­ko­csi­val, ami­kor őt a rend­őrök ismét ellen­őr­zés alá akar­ták vonni. A férfi azért, hogy a rend­őri ellen­őr­zés elől elme­ne­kül­jön, nagy sebes­ség­gel tovább haj­tott, a rend­őr­sé­gi autók meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zé­sét sem vette figyelembe.

A vád­lott a mene­kü­lé­se során veszé­lyes manő­ve­re­ket, elő­zé­se­ket haj­tott végre, mely­nek során több gép­ko­csit féke­zés­re vagy az útról tör­té­nő lehú­zó­dás­ra kény­sze­rí­tett. A férfi mene­kü­lé­se köz­ben több­ször átlép­te a 100 km/h sebes­sé­get, és egy alka­lom­mal a ruhá­ját is levet­te, és azt a gép­ko­csi abla­kán kidob­ta, hogy ezzel is aka­dá­lyoz­za az őt üldö­ző rend­őr­au­tó­ból a kilá­tást. Hala­dá­sa során a férfi menet­iránnyal szem­ben haj­tott be a kör­for­ga­lom­ba és az úttor­lasz­ként hasz­nált gép­ko­csit is nagy sebes­ség­gel kike­rül­te, majd egy ingat­lan udva­rán hagy­ta az autó­ját és a hely­szín­ről elszaladt.

A férfi a közel 10 km-es mene­kü­lé­se során csak­nem min­den köz­le­ke­dé­si sza­bályt megsértett.

A jelen­leg sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fit az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés­sel és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­gé­vel vádol­ja, vele szem­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és ismét tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság dönt majd.

A vide­ón a vád­lott mene­kü­lé­se lát­ha­tó a rend­őr­sé­gi autó fedél­ze­ti kame­rá­já­val rögzítve.

https://www.facebook.com/share/v/U5FrxF5tEpNuqgmP/?mibextid=WC7FNe