Főoldal » Hírek » Vesztegetés és költségvetési csalás miatt őrizetben három pénzügyőr és öt társuk - videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li kor­rup­ci­ós és költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben 2022. ápri­lis 4-én, a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség egy idő­ben, több hely­szí­nen tet­ten érte az elkö­ve­tő­ket, majd továb­bi össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket foly­ta­tott. Az NVSZ, a TEK, a Csongrád-Csanád és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val közel 150 fő vett részt a bűn­ügyi akci­ó­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a Tompa Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő három pénz­ügy­őr olyan sze­mély­gép­jár­mű­ve­ket enge­dett át az ország­ha­tá­ron, ame­lyek műsza­ki átala­kí­tá­suk foly­tán nagy mennyi­sé­gű Euró­pai Uniós zár­jegy nél­kü­li dohány­ter­mék elrej­té­sé­re vol­tak alkal­ma­sak. A hiva­ta­los sze­mé­lyek emel­lett azt is lehe­tő­vé tet­ték, hogy az ilyen tevé­keny­ség­hez enge­déllyel nem ren­del­ke­ző szerb állam­pol­gá­rok klí­ma­gázt csem­péssze­nek Magyar­or­szág­ra.

A meg­vesz­te­ge­tett pénz­ügy­őrök a gép­jár­mű­vek­ben sza­bály­ta­la­nul szál­lí­tott, jog­el­le­ne­sen beho­zott ter­mé­kek­ről tud­tak, azon­ban hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gü­ket rend­sze­re­sen meg­szeg­ve sem­mi­lyen eljá­rást nem kez­de­mé­nyez­tek. A pénz­ügy­őrök a kapott jog­ta­lan vagyo­ni előnyt utó­lag, a bűn­szer­ve­zet magyar irá­nyí­tó­já­tól vet­ték át. A kül­föl­di gép­jár­mű­vek­kel érke­ző szerb állam­pol­gá­rok szin­tén tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a magyar meg­ren­de­lő – a pénz­ügy­őrök­kel előre egyez­te­tett módon – az ellen­őr­zés nél­kü­li, koc­ká­zat­men­tes határ­át­lé­pést biz­to­sí­tot­ta szá­muk­ra. Az elkö­ve­tők 2021-től leg­alább ötven­szer lép­ték át a szerb-magyar határt, az – alkal­man­ként két jár­mű­ben elhe­lye­zett – ille­gá­li­san beho­zott ter­mé­kek­kel.

A kuta­tá­so­kon az ügyész­ség több mint 40 darab hűtő­kö­ze­get tar­tal­ma­zó klí­ma­gáz­pa­lac­kot, kazán-, és lég­kon­di­ci­o­ná­ló beren­de­zé­se­ket, meg­kö­ze­lí­tő­leg 200.000 eurót és több mint 5.000.000 forint kész­pénzt, vala­mint több ezer doboz zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát fog­lalt le.

Az ügyész­ség mind a nyolc őri­zet­ben lévő – akár 24 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ménnyel – meg­gya­nú­sí­tott elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A képek a kuta­tá­son készül­tek.