Főoldal » Hírek » Vesztegetési pénzt fogadtak el az autópálya rendőrök - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ren­delt el nyo­mo­zást, amely ügy­ben két autó­pá­lya rend­őrt és az őket meg­vesz­te­ge­tő román állam­pol­gárt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben 2022. júni­us 14-én, több hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót. Az ügyész­ség a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont segít­sé­gé­vel vég­re­haj­tott elfo­gást köve­tő­en a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság köz­re­mű­kö­dé­sé­vel kuta­tá­so­kat és szem­lét tar­tott, majd az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a három férfit.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi autó­pá­lya alosz­tály állo­má­nyá­ba tar­to­zó két rend­őr, szol­gá­la­ta alatt rend­sze­re­sen foga­dott el kül­föl­di gép­jár­mű­vek sofőr­je­i­től kisebb össze­gű kész­pénzt, illet­ve kisebb aján­dé­ko­kat, köz­tük szer­szá­mo­kat és kon­zer­vet. A vesz­te­ge­té­si pénzt rész­ben azért kér­ték, illet­ve fogad­ták el, hogy elte­kint­se­nek a gép­jár­mű­ve­ze­tők által elkö­ve­tett köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miat­ti bír­sá­gok kisza­bá­sá­tól, de olyan eset is elő­for­dult, hogy úgy kap­tak pénzt, hogy a sofő­rök nem követ­tek el sem­mi­lyen szabályszegést.

A kuta­tá­so­kon az ügyész­ség 815 eurót és több mint 1.600.000 forint kész­pénzt fog­lalt le az egyik elkö­ve­tő­től, míg a tet­ten­érés hely­szí­nén elő­ke­rült az a gumi­kesz­tyű­be rej­tett 15 euró is, amellyel a román sofőr kor­rum­pál­ta a rendőröket.

Az ügyész­ség eddig három sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként. Sza­bad­lá­bon véde­kez­he­tett az a rend­őr, aki tény­fel­tá­ró, bűnös­ség­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett továb­bá az a román teher­gép­ko­csi veze­tő is, aki meg­vesz­te­get­te a rendőröket.

A másik rend­őr ese­té­ben az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa egy hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tást, de mivel idő­köz­ben ezen gya­nú­sí­tott is elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, az ügyész­ség teg­nap meg­szün­tet­te a vele szem­ben fenn­ál­ló kényszerintézkedést.

A minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban jelen eset­ben a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – 12 év.

A videó az elfo­gás­ról készült.