Főoldal » Hírek » Vesztegetésnek minősül az ebédmeghívás is - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki két pénz­ügy­őrt és egy vállalkozót.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2022. júli­us végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val össze­han­golt akci­ót szer­ve­zett egy vesz­te­ge­té­si cse­lek­mény tet­ten­éré­se céljából.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. júli­us 22-én egy pénz­ügy­őr hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve előre tájé­koz­ta­tott egy nyír­sé­gi egyé­ni vál­lal­ko­zót az álta­la üze­mel­te­tett pálin­ka­főz­dét érin­tő vár­ha­tó ellen­őr­zés­ről. A pénz­ügy­őr a jel­zés­sel meg­te­rem­tet­te annak a lehe­tő­sé­gét, hogy a vál­lal­ko­zó az eset­le­ge­sen fenn­ál­ló sza­bály­ta­lan­sá­go­kat, illet­ve jog­sér­té­se­ket a várat­lan ellen­őr­zés vég­re­haj­tá­sát meg­elő­ző­en meg­szün­tes­se, és így a szank­ci­ó­kat elkerülje.

2022. júli­us 25-én a pénz­ügy­őr az elő­ze­tes érte­sí­tés­nek meg­fe­le­lő­en kol­lé­gá­já­val meg­je­lent a pálin­ka­főz­dé­ben és elvé­gez­ték a várat­lan­nak fel­tün­te­tett, a való­ság­ban azon­ban előre beje­len­tett jöve­dé­ki ellen­őr­zést. Ennek során a vál­lal­ko­zó a figyel­mez­te­té­sért cse­ré­be több fogá­sos ebé­det biz­to­sí­tott, ame­lyet a pénz­ügy­őrök elfo­gad­tak és elfogyasztottak.

Az össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek ered­mé­nye­ként a nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a pénz­ügy­őrö­ket és a vál­lal­ko­zót, akik lénye­gé­ben tény­be­li beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, bár arra hivat­koz­tak, hogy a cse­lek­ményt nem tar­tot­ták jogellenesnek.

A gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon védekeznek.

A fotó a szem­lén készült. 

Az üggyel kap­cso­lat­ban az ügyész­ség arra kíván­ja fel­hív­ni a figyel­met, hogy a hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek az eljá­rás­sal kap­cso­lat­ban adott bár­mi­lyen – akár kisebb érté­kű – aján­dék is jog­ta­lan előny­nek minő­sül, így bűn­cse­lek­mény­ként érté­ke­len­dő. A kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek pedig min­den eset­ben sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő­ek és a bün­te­té­si tétel füg­get­len a vesz­te­ge­té­si előny mér­té­ké­től, ami jelen eset­ben a hiva­ta­los sze­mély ese­té­ben ket­tő­től nyolc évig, míg a vál­lal­ko­zó vonat­ko­zá­sá­ban egy­től öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.