Főoldal » Hírek » Vesztegetéssel vádol a Fővárosi Főügyészség egy volt iskolaigazgatót - Fotókkal

A vád sze­rint a vád­lott egy fővá­ro­si kéttan­nyel­vű, ingye­nes köz­ok­ta­tá­si intéz­mény igaz­ga­tó­ja­ként több eset­ben pénzt kért a kül­föl­di szü­lők­től azért, hogy a magyar nyel­vet nem isme­rő gyer­me­ke­i­ket az isko­lá­ba felvegye.

A vád­lott, egy 68 éves férfi 1997-2017. között egy buda­pes­ti, álla­mi fenn­tar­tá­sú, angol-magyar kéttan­nyel­vű álta­lá­nos isko­la és gim­ná­zi­um intéz­mény­ve­ze­tő­je volt.

Az isko­lá­ba a fel­vé­tel­ről, átvé­tel­ről az igaz­ga­tó dön­tött, nem átru­ház­ha­tó jog­kör­ben. A kül­sős isko­lá­ból érke­ző tanu­lók­nak a két taní­tá­si nyel­vű osz­tá­lyok­ba tör­té­nő fel­vé­tel­hez az alap­fo­kú kép­zés­nél ered­mé­nyes írás­be­li és szó­be­li szint­fel­mé­rőt, és köz­is­me­re­ti tár­gyak­ból vizs­gát kel­lett tel­je­sí­te­ni, a közép­fo­kú kép­zés­nél pedig ered­mé­nyes nyel­vi külön­bö­ze­ti vizs­gát kel­lett tenni.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott az isko­la igaz­ga­tó­ja­ként 2016-2017. évben, a köte­le­ző fel­vé­te­li elő­írá­so­kat, ezál­tal az ingye­nes köz­ok­ta­tás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve, pénzt kért azért, hogy a magyar nyel­vet nem isme­rő kül­föl­di állam­pol­gá­rok magyar nyel­vet szin­tén nem isme­rő gyer­me­ke­it az isko­la két tan­nyel­vű osz­tá­lya­i­ba felvegye.

A szü­lők álta­lá­ban tol­mács segít­sé­gé­vel, sze­mé­lye­sen keres­ték fel az igaz­ga­tót, aki az isko­la bemu­ta­tá­sát köve­tő­en, a két taní­tá­si nyel­vű osz­tá­lyok­ba fel­vé­te­lért gyer­me­ken­ként jel­lem­ző­en 3000, vagy 4000 eurót kért a szü­lők­től. A szü­lők nem tud­tak arról, hogy az intéz­mény­ben a köz­ok­ta­tás ingye­nes, úgy tud­ták, hogy az igaz­ga­tó által elkért, illet­ve neki átadott összeg a kép­zés díja.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 7 rend­be­li (össze­sen 7 gyer­mek fel­vé­te­lé­ért kért jog­ta­lan előnyt), önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.