Főoldal » Hírek » Vevőből lett drogfutár a fiatalkorú - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki előbb vevő­je, majd dro­gért cse­ré­be alkal­mi futá­ra lett egy dizáj­ner drog keres­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó kece­li családnak. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 14 éves fia­tal­ko­rú 2019 nya­rá­tól 2020 szep­tem­be­ré­ig egy szin­te­ti­kus dro­gok keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zó kece­li csa­lád­nak ele­in­te vevő­je, majd alkal­mi futá­ra volt. A „kris­tály”, „crack” és „bika” dro­gok érté­ke­sí­té­se során a csa­lád min­den tag­já­nak és a fia­tal­ko­rú­nak is pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta volt a bűn­ban­dá­ban. Az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat a csa­lád­fő sze­rez­te be, majd a fehér port fel­nőtt fiai segít­sé­gé­vel alu­fó­lia paket­tek­be cso­ma­gol­ta, és a vevők részé­re ada­gon­ként 1.000 forin­tért árul­ta. A kipor­ci­ó­zott dro­got a csa­lád házá­nál, sze­mé­lye­sen, továb­bá tele­fo­non, sms-ben vagy inter­ne­ten, közös­sé­gi leve­le­ző­rend­szer­ben a csa­lád­fő élet­tár­sá­nál lehe­tett megrendelni.

A fia­tal­ko­rú bűn­társ a pak­kok vevők­höz tör­té­nő kiszál­lí­tá­sá­ban és a vétel­ár átvé­te­lé­ben volt meg­bíz­ha­tó segít­sé­ge a csa­lád­nak. Cse­ré­be fizet­sé­gül dizáj­ner dro­got kapott, melyet elfogyasztott.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­nét indít­vá­nyoz­za azzal, hogy egy­ide­jű­leg köte­le­ző párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll­nia. Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­ban­da lebu­ká­sa­kor készültek.