Főoldal » Hírek » Vezetéstől eltiltott, bedrogozott ámokfutó száguldozott Zalaegerszeg belvárosában - videóval - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábí­tó­szer hatá­sa alatt szá­gul­dott végig sze­mély­gép­ko­csi­já­val Zala­eger­szeg bel­vá­ro­sán 2021 júli­u­sá­nak egyik dél­után­ján egy szom­bat­he­lyi férfi, aki a rend­őri intéz­ke­dés elől mene­kül­ve, sze­mély­gép­ko­csi­já­ban uta­so­kat szál­lít­va, több alka­lom­mal is dur­ván meg­szeg­te a köz­le­ke­dé­si szabályokat.

A vád­irat sze­rint a 33 éves, koráb­ban hason­ló cse­lek­mény miatt már bün­te­tett férfi 2021. júli­us 20-án a kora dél­utá­ni órák­ban, kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Zala­eger­sze­gen, mellyel négy sze­mélyt – köz­tük egy kis­ko­rút - is szál­lí­tott utasként.

Köz­le­ke­dé­se során a férfi több alka­lom­mal is sza­bály­ta­la­nul vál­tott sávot, melyet a mögöt­te köz­le­ke­dő rend­őr­jár­őr ész­lelt, ezért intéz­ked­ni akart vele szem­ben. A férfi a rend­őr­sé­gi gép­ko­csi meg­ál­lás­ra uta­sí­tó meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zé­sé­nek nem tett ele­get, hanem a váro­son keresz­tül mene­kül­ni kezdett.

Ennek során a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, a piros lámpa jel­zé­se elle­né­re több alka­lom­mal sem állt meg, az elsőbb­ség­adá­si sza­bá­lyo­kat nem tar­tot­ta be, a for­ga­lom­mal szem­ben is köz­le­ke­dett. Ezen kívül több alka­lom­mal úgy lépte át a záró­vo­na­lat és tért át a bal olda­li for­gal­mi sávba, hogy a köz­le­ke­dés egyéb részt­ve­vői a férfi gép­ko­csi­ját ész­lel­ve csak hir­te­len meg­ál­lás­sal, las­sí­tás­sal vagy lehú­zó­dás­sal tud­ták elke­rül­ni az ütközést.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat több­szö­rö­sen és dur­ván meg­sér­tő maga­tar­tá­sá­val öt sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­nek és uta­sa­i­nak testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki. 

Az ámok­fu­tó férfi 25 per­cen át haladt a bel­vá­ros utcá­in az őt üldö­ző rend­őr­au­tó előtt, végül Zala­eger­sze­get Keszt­hely irá­nyá­ba elhagy­ta a 76-os számú úton. Zalak­ösz­vé­nyes kül­te­rü­le­tén haladt közel 130 km/h sebes­ség­gel, ami­kor a Keszt­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy­sé­ge­i­nek össze­han­golt akci­ó­já­val sike­rült őt megállítani.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­vel szem­ben. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is indítványozott.

A cse­lek­mény­ről készült vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi link­ről érhe­tő el:

https://fb.watch/lqeAVvHGyn/