Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vipera és gázpisztoly – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség vádat emelt egy sal­gó­tar­já­ni fod­rásszal szem­ben, aki meg­tá­mad­ta kol­lé­gá­ját, majd a nyílt utcán is ria­dal­mat kel­tett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júli­us 22-én fel­ke­res­te kol­lé­gá­ját mun­ka­he­lyén, egy sal­gó­tar­já­ni fod­rász­üz­let­ben. Azna­pi koráb­bi vitá­juk miatt indu­la­to­san érke­zett, azon­nal szi­dal­maz­ni kezd­te, majd elő­vett egy telesz­kó­pos botot (un. vipe­rát) és a sér­tett felé csa­pott. A két férfi dula­ko­dott, mely során mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, egy járó­ke­lő válasz­tot­ta szét őket.

Ezután a sér­tett és a fod­rász­üz­let egyik ven­dé­ge kilép­tek az üzlet­ből, a vád­lott utá­nuk ment, övtás­ká­já­ból elő­vett egy gáz­pisz­tolyt, és azt kia­bál­ta a sér­tett­nek, hogy szét­lö­vi a fejét. Ezután a fod­rá­szat ven­dé­gét kezd­te ker­get­ni a veszé­lyes kézi­fegy­ver­rel, meg is akar­ta ütni, azon­ban a férfi az ott par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­já­ba mene­kült a sér­tet­tel együtt. A táma­dó ekkor meg­rug­dos­ta az autó karosszé­ri­á­ját, a vipe­rá­val pedig betör­te a szél­vé­dőt, majd távo­zott, de eköz­ben még a fod­rász­sza­lon ajta­já­nak üve­gét is berúg­ta.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel meg­vá­dolt táma­dó a cse­lek­mé­nye­i­vel mint­egy 35.000 forint kárt is oko­zott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, koboz­za el tőle a vipe­rát és a gáz­pisz­tolyt, vala­mint fizet­tes­se meg vele az eljá­rás során kelet­ke­zett 47.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get és az oko­zott kárt is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

Az elkövetés eszköze, a vipera és a gázpisztoly