Főoldal » Hírek » Viperabottal támadt az élettársát inzultáló férfira – vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az élet­tár­sát ért sérel­met vipe­ra­bot­tal torol­ta meg.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2020. janu­ár 12-én dél­után, a bábol­nai lakó­he­lye előtt  gép­ko­csit sze­relt, eköz­ben a ház előt­ti par­ko­lás miatt szó­vál­tás ala­kult ki közte és a lép­cső­ház­ban lakó nő között. A vita hevé­ben az ittas álla­po­tú sér­tett meg­ra­gad­ta és kabát­já­nál fogva meg­lök­te a nőt, aki élet­tár­sá­nak beszá­molt a vele történtekről.

A nő élet­tár­sa mint­egy negyed­óra múlva érke­zett a lép­cső­ház elé, kezé­ben egy telesz­kó­pos, kinyit­ha­tó, fém­ből készült, ún. „vipe­ra­bot­tal” sér­tett­re támadt, azzal egy alka­lom­mal a fejét meg­ütöt­te. A föld­re került sér­tett bán­tal­ma­zá­sát foly­tat­ta, test­szer­te ütle­gel­te a bottal.

A sér­tett­nek sike­rült elkap­nia a vipe­ra­bot végét, amely emi­att ket­té­tö­rött. A vád­lott ezután, a föld­ről éppen fel­ál­ló sér­tet­tet egy alka­lom­mal, ököl­lel a fején ismét megütötte.

A vád­lott a sér­tett­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló saj­ka­csont töré­sét okozott.

A komá­ro­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a lefog­lalt vipe­ra­bo­tot koboz­za el.

vipe­ra­bot