Főoldal » Hírek » Visszafogni sem lehetett a verekedő miskolci fiatalokat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 16 éves fia­tal­ko­rú, és egy 20 éves férfi ellen, akik egy sörö­ző előtt verekedtek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak isme­rik egy­mást, és már 1 éve hara­gos viszony­ban vol­tak. 2020. júli­us hónap köze­pén éjfél körü­li idő­pont­ban mind­ket­ten Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy sörö­ző­ben tar­tóz­kod­tak, és közü­lük az ittas álla­pot­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lott köte­ked­ni kez­dett vádlott-társával, ezután pedig köl­csö­nö­sen vere­ke­dés­re hív­ták egymást.

Az épü­let előt­ti útsza­ka­szon táma­dó állást fel­vé­ve, egy­más­sal szem­ben meg­áll­tak, és elkezd­tek egy­más felé ütö­get­ni. Ezt látva, az utcán tar­tóz­ko­dók köré­jük cso­por­to­sul­tak. Közü­lük töb­ben meg­pró­bál­ták szét­vá­lasz­ta­ni a vere­ke­dő­ket, az egyik járó­ke­lő közé­jük állt, de őt a fia­tal­ko­rú vád­lott ellök­dös­te, aztán mások pró­bál­ták elhúz­ni, ez sem járt ered­ménnyel, mire a koráb­ban közé­jük álló sze­mély a dere­ká­nál fogva fel­kap­ta és arrébb vitte.

Az idő­seb­bik vád­lot­tat is távol akar­ták tar­ta­ni az érke­zők, de ő sem hagy­ta magát eltán­to­rí­ta­ni, és az egyik beavat­ko­zó sze­mélyt a fején, ille­tő­leg a tar­kó­ján megütötte.

A fia­tal­ko­rú vád­lott is kisza­ba­dí­tot­ta magát az őt vissza­fo­gó sze­mély kezei közül és ekkor a vád­lot­tak újból szem­be kerül­tek egy­más­sal, ököl­lel ütle­gel­ték egy­mást, a küz­de­lem­ben viszont a fia­tal­ko­rú vád­lott alul maradt, két­szer is a föld­re került, úgy kel­lett felsegíteni.

Az ese­mé­nyek­nek az vetett véget, hogy az idő­seb­bik vád­lott vissza­ment a sörözőbe.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fia­tal­ko­rú vád­lott 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, míg vádlott-társán nem kelet­kez­tek sérü­lé­sek, azon­ban egyi­kük sem ter­jesz­tett elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak közül – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a fia­tal­ko­rú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást és párt­fo­gó fel­ügye­le­tet, a fel­nőtt korú­val szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.