Főoldal » Archív » Vita a vacsorán

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy csa­lá­di vita során egy bal­tá­val fejbe ütöt­te a feleségét. 

A vádirat sze­rint a házas­pár egy Bara­nya megyei falu­ban élt. A férfi tavaly októ­ber­ben kora dél­után itta­san ment haza, és szá­mon­kér­te fele­sé­gét, hogy miért bor­só­fő­ze­lé­ket főz. Ezen vesze­ked­ni kezd­tek, és az asszony egy­szer pofon is ütöt­te a fér­fit. A vita során a férfi kiment a ház­ból, magá­hoz vett egy bal­tát, a nő pedig egy sod­ró­fát vett a kezébe. 

A házas­pár a bejá­ra­ti ajtó előtt foly­tat­ta a vitat­ko­zást, a vád­lott a fej­szé­vel hado­ná­szott, a nő pedig a sod­ró­fá­val több­ször ráütött a kezé­re. A férfi ekkor meg­ra­gad­ta a sod­ró­fát, azzal a fele­sé­gét a föld­re rán­tot­ta, majd a föl­dön fekvő nőt a balta foká­val fejbe ütötte. 

A bán­tal­ma­zás után a férfi kerék­pár­ra ült, és eltá­vo­zott a hely­szín­ről, a vérző sér­tett­hez pedig a szom­széd hívott mentőt. 

A bal­tá­val tör­té­nő meg­ütés­től az asszony élet­ve­szé­lyes agy­sé­rü­lést is szen­ved­he­tett volna, így a vád­lott cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.