Főoldal » Hírek » Vitarendező baltás nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 38 éves nő ellen, aki bal­tá­val dobta meg azt a fér­fit, aki mobil­te­le­fon­ját kérte vissza a vád­lott élettársától.

A vád­irat sze­rint a nő élet­tár­sa 2021. feb­ru­ár hónap köze­pén egy gesz­te­lyi sörö­ző­ben ita­lo­zott két másik fér­fi­val, akik  dél­után elmen­tek, de egyi­kük a mobil­te­le­fon­ját az asz­ta­lon felej­tet­te. A vád­lott élet­tár­sa azt magá­hoz vette, és miu­tán itta­sá­ga miatt már nem akar­ták kiszol­gál­ni, ő is haza indult.

A tele­fon tulaj­do­no­sa ész­re­vet­te, hogy elve­szí­tet­te a készü­lé­ket. A barát­já­val hív­ták a tele­fon­szá­mot, a hívást a vád­lott élet­tár­sa fogad­ta, de agresszí­ven vála­szolt, ami­kor meg­tud­ta, hogy el akar­nak menni hozzá a telefonért.

A tulaj­do­nos barát­já­val együtt gép­ko­csi­val elment a vád­lott és élet­tár­sa házá­hoz. Az élet­társ egy vas­cső­vel a kezé­ben, az udva­ron fogad­ta őket, és han­go­san szit­ko­zó­dott. A kia­bá­lás­ra a ház­ból kijött a vád­lott, az udva­ron fel­vett egy bal­tát, kiment az utcá­ra, és a bal­tát a tele­fon­ját vissza­ké­rő férfi fejé­re céloz­va eldobta.

A balta a sér­tett hom­lo­kát talál­ta el, ami­től a férfi meg­szé­dült, majd barát­já­val együtt elmenekültek.

A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, melyek ered­mé­nye­kép­pen köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.