Főoldal » Hírek » Vízelvezető árokba öntötték az olajat - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik a fáradt ola­jat víz­el­ve­ze­tő árok­ba öntötték. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő sze­mély­gép­ko­csi­val 2021. augusz­tus 17-én Mocsa kül­te­rü­le­té­re men­tek. Ott 3 darab 4 lite­res műanyag kan­ná­ban tárolt, össze­sen 12 liter  fáradt ola­jat a föld­te­rü­let hatá­rá­ban lévő víz­el­ve­ze­tő árok­ba öntöt­ték, az olaj­jal  szennye­zett terü­le­tet pedig a maguk­kal vitt cement por­ral lefedték.

A terü­let tulaj­do­no­sa tet­ten érte az elkö­ve­tő­ket, akik az üres ola­jas fla­ko­no­kat hát­ra­hagy­va a  hely­szín­ről gép­ko­csi­val elhajtottak.

A terü­le­ten jogo­su­lat­la­nul elhe­lye­zett veszé­lyes hul­la­dé­kok alkal­ma­sak vol­tak a föld és annak össze­te­vői veszélyeztetésére.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő elkö­ve­tők­kel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.