Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Vízóra leolvasónak adták ki magukat a rablók- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség idős ember sérel­mé­re cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik magu­kat a vízmű szol­gál­ta­tó embe­re­i­nek kiad­va egy kis­kun­ha­la­si idős asszonyt saját laká­sá­ban kiraboltak.

A vád­irat sze­rint a két férfi és a nő – az ügy vád­lott­jai - állan­dó mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, több­nyi­re Kis­kun­ha­la­son elkö­ve­tett lopá­sok­ból tar­tot­ták fenn magukat.

A vád­lot­tak 2020. május 14-én dél­után Kis­kun­ha­la­son magu­kat víz­óra leol­va­só­nak kiad­va az álta­luk jól ismert, egye­dül élő, idős sér­tett első eme­le­ti tár­sas­há­zi laká­sá­ba men­tek azért, hogy érté­ke­it meg­sze­rez­zék. Tud­ták, hogy a gyen­ge fizi­ku­mú, men­tá­lis beteg­ség­ben szen­ve­dő asszony ellen­ál­lá­sá­nak leküz­dé­se érde­ké­ben nem kell majd jelen­tő­sebb erőt kifejteniük.

A lakás­ba lépve a fia­ta­labb férfi vád­lott a sér­tet­tel a für­dő­szo­bá­ban lévő víz­órát ment leol­vas­ni, majd ész­re­vét­le­nül kiment a helyi­ség­ből. A für­dő­szo­bá­ban maradt asszony­ra ekkor az idő­sebb férfi vád­lott rácsuk­ta az ajtót azért, hogy zavar­ta­la­nul tud­ja­nak kutat­ni a lakás­ban. Ami­kor a sér­tett mind­ezt ész­lel­te, meg­in­dult a für­dő­szo­ba kijá­ra­ta felé és meg­pró­bál­ta annak ajta­ját kinyit­ni. Ekkor azon­ban az idő­sebb vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­ra a fia­ta­labb társa a kilincs­re ráfog­va az ajtó­nak kívül­ről ellen­tar­tott, így erő­szak­kal meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy az idős asszony a für­dő­szo­bá­ból kimen­jen. Ezalatt a másik két vád­lott a rövid kuta­tás ered­mé­nye­ként egy 35 ezer forint érté­kű tele­ví­zió készü­lé­ket vett magá­hoz, majd azzal a hely­szín­ről futva mind­annyi­an elme­ne­kül­tek. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a rab­ló­kat más­nap elfog­ták, a tele­ví­zi­ót lefog­lal­ták és a sér­tett­nek vissza­ad­ták, így a kár megtérült.

Az idő­sebb férfi és a nő vád­lott emel­lett 2019 júli­u­sá­ban város­szer­te tár­sas­há­zak elől illet­ve a vas­út­ál­lo­más táro­ló­já­ból lela­ka­tolt kerék­pá­ro­kat vit­tek el, majd az értük kapott össze­get közö­sen felélték.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a nőnek és az idő­sebb fér­fi­nak több rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Velük szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.