Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Volt barátnője új barátjával akart leszámolni - vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki volt barát­nő­je új barát­ját akar­ta meg­öl­ni és annak során a nőt is bán­tal­maz­ta.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2019. janu­ár­já­ban egy gumi­lö­ve­dé­kek­kel töl­tött gáz-riasztó fegy­ver­rel és egy snic­cer­rel vala­mint gyors­kö­tö­ző­vel fel­sze­rel­kez­ve meg­je­lent volt barát­nő­jé­nél, aki­vel már hóna­pok­kal azelőtt sza­kí­tot­tak.

Mivel a sér­tett háza nem volt zárva, oda a férfi gond nél­kül beju­tott. Miu­tán a nő őt kér­dő­re vonta, az elkö­ve­tő azon­nal, körül­be­lül 1 méter­ről, mell­ka­son lőtte őt és egy ágyra lökte. Ezután közöl­te vele, hogy meg­kö­tö­zi és arról fel­vé­telt készít, hogy azzal csal­ja oda a sér­tett új barát­ját, akit ezután meg fog ölni.

A nő erre dula­kod­ni kez­dett a vád­lot­tal, majd kihasz­nál­va, hogy az ablak nyit­va volt kiug­rott a kert­be, ahová azon­ban a férfi követ­te őt.

A férfi utol­ér­ve a nőt meg­ra­gad­ta a haját, majd köz­vet­len közel­ről kar­ján illet­ve két szeme között meg­lőt­te a gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel, ami­vel még fejbe is vágta utána. Ennek elle­né­re a sér­tett­nek sike­rült kisza­ba­dul­nia és az utcá­ra futva egy arra hala­dó autós­tól kért segít­sé­get.

Kizá­ró­lag a vélet­len sze­ren­csé­nek volt köszön­he­tő, hogy a sér­tett­nek a férfi maga­tar­tá­sa foly­tán nem kelet­ke­zett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se.

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szély okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az elkö­ve­tőt.