Főoldal » Archív » Volt barátnőjére akarta gyújtani a lakást - vádemelés - FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött, továb­bá véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016. már­ci­us 6-án, haj­nal­ban gyúj­tot­ta fel a volt barát­nő­je zug­lói laká­sá­nak ajta­ját, és ezzel a lakás­ban alvó sér­tett és annak koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó kis­ko­rú gyer­me­ke, továb­bá a vád­lott agresszi­ó­ja miatt a lakás­ban tar­tóz­ko­dó férfi éle­tét köz­vet­len élet­ve­szély­nek tette ki. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­ta 2016. év ele­jén meg­rom­lott, ezért a sér­tett a gyer­me­ké­vel egy zug­lói lakás­ba köl­tö­zött. A vád­lott segí­tett a köl­tö­zés­ben, így tudta a sér­tet­tek új lak­cí­mét, ahol rend­sze­re­sen láto­gat­ni kezd­te a nőt a kap­cso­la­tuk hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben. A nő a köze­le­dést pró­bál­ta elhá­rí­ta­ni, ezért a tár­sas­ház­ban lakó volt élet­tár­sa, és egy férfi isme­rő­se segít­sé­gét is kérte, hogy szük­ség ese­tén legye­nek vele.

A vád­be­li bűn­cse­lek­mény éjsza­ká­ján egy férfi isme­rős tar­tóz­ko­dott a lakás­ban, aki fel­ri­adt arra, hogy a vád­lott a lakás faaj­ta­ját motor­ben­zin­nel és lakk­ben­zin­nel lelo­csol­ta, majd meg­gyúj­tot­ta, de mielőtt a lán­gok a lakás­ban elter­jed­tek volna, a tüzet az idő­köz­ben érte­sí­tett volt élet­társ­sal közö­sen eloltották.

A főügyész­ség a bíró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az új bün­te­tő­el­já­rá­si kódex adta lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va alter­na­tív bün­te­té­si indít­ványt is tett azzal, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bün­te­tő tör­vény sze­rint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás jogá­ról, úgy konk­rét bün­te­tést, 8 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát kéri.

Ezen új eljá­rá­si sza­bály sze­rint a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során tör­té­nő beis­me­rés­nek és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dás­nak a vád­lott­ra nézve az az elő­nye, hogy ha tet­tét meg­bán­ja, avagy véde­ke­zé­sét cáfol­ha­tó­nak tart­ja, és ezért beis­mer, az ügyé­szi indít­vány­nál súlyo­sabb bün­te­tést nem kap­hat. A bün­te­tő­el­já­rás pedig fel­gyor­sul azál­tal, hogy a tanúk, szak­ér­tők bírói szak­ban tör­té­nő meg­hall­ga­tá­sá­ra már nem kerül sor, és ha a bíró­ság éssze­rű kételyt nem lát a beis­me­rés önkén­tes­sé­ge és a bűn­cse­lek­mény bizo­nyí­tott­sá­ga felől, akár nyom­ban íté­le­tet is hozhat.